ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเรณู เนียมนัด
ครู คศ.3 ( 2 )

นางสาวจารุวรรณ อุปการจันทร์โรจน์
ครูขั้นวิกฤต