ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชุติกานต์ ศรลัมพ์
คศ.3(2)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล
ครู คศ.3

นางสาวราณี ศรีประเทศ
ครู คศ.1