ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัชรี รัตนวราหะ
ครู คศ.3

นางชุติกานต์ ศรลัมพ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1