ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ กุลฉิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ