ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธุรการโรงเรียน

นางสาวภัทรีพร เนียมนัด
ครูธุรการ