ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพา เตชะสุนทรกุล
ครู คศ.2

นางสาวสายธาร มั่นยุติธรรม
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ มูลจนะบาตร
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน