ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภาณุพงศ์ มูลพรมมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเขมิกา แก้วแขก
พนักงานราชการ

นายวัลลภ เกวะระ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน