ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเขมิกา แก้วแขก
พนักงานราชการ

นายวัลลภ เกวะระ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน