ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัชรี รัตนวราหะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8575766
อีเมล์ : kuauscharee@hotmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถนนงามมิตรภาพที่ 27 จ.กำแพงเพชร
2521 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
2524 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กำแพงเพชร
2526 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์
2530 ปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 ปริญญาโท / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531 โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง อาจารย์ 1
2535 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 1
2539 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2
2545 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2
2548 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
2550 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล