ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชุติกานต์ ศรลัมพ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0819629462
อีเมล์ : chu299@hotmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านบวกครกเหนือ
2523 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศิวิลัยวิทยา
2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทโนโลยีนครสวรรค์
2533 ปริญญาตรี / ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ อาจารย์ 1
2542 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 1
2546 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2
2548 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
2549 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล