ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธุรการโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรีพร เนียมนัด
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 0877330435
อีเมล์ : Phatthariphon_tak@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
2548 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
2552 ปริญญาตรี / ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์ โบรคเทอร์ จำกัด ธุรการประสานงาน
2555 บริษัท ไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบุคคล
2556 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ครูธุรการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล