ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเรณู เนียมนัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 ( 2 )
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0850528945
อีเมล์ : khroonoo.2502@gmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
2520 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
2522 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2524 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อาจารย์ 1
2533 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อาจารย์ 2
2544 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2
2548 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
2556 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ.3 ( 2 )
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล