ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817861407
อีเมล์ : aie_amornrat@hotmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
2545 ปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2552 ปริญญาโท / หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ครูผู้ช่วย
2551 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ครู คศ. 1
2555 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล