ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศราวุธ อินทรมั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0855452503
อีเมล์ : SARRAR218@gmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.7 ) โรงเรียนโชติรวีนครสวรรค์
2522 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนนครสวรรค์
2527 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2528 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาจารย์ 1
2546 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2
2548 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล