ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย ภู่จำรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4457010
อีเมล์ : Somchai0077@gmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านไร่
2520 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเขากบ
2525 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์
2529 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง จ.แม่ฮ่องสอน อาจารย์ 1
2531 โรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุง จ.สกลนคร อาจารย์ 1
2533 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ 1
2543 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 1
2548 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 1
2549 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล