ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ กุลฉิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2010909
อีเมล์ : Prasertk09@hotmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดโกรกพระใต้ จ.นครสวรรค์
2520 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
2522 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ นครสวรรค์
2526 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(พลศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2532 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2549 ปริญญาโท / การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1
2540 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 1
2547 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2
2547 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
2548 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
2555 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล