ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุพา เตชะสุนทรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0815331153
อีเมล์ : nice_best2012@hotmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองมะเขือ
2529 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2531 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2538 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กำแพงเพชร อาจารย์ 1
2543 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 1
2547 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2
2548 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครู คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล