ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857365178
อีเมล์ : chai-2508@hotmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2556 ปริญญาโท / การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 ส่วนอำเภอท่าตะโก เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1
2539 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จ.ลพบุรี อาจารย์ 1
2543 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อาจารย์ 1
2547 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา อาจารย์ 2
2548 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ครู คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2 การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42