ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ คันซอทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรพต สมสวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลป์ชัย เรืองยินดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ธ.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธันวาคม 57 ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา วงศ์ซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2559 - 11 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา พรหมบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน