ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1.       เป็นแกนนำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่สามารถรองรับสิทธิและโอกาส   ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ

2.       พัฒนาคุณภาพการจัดการึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อการสร้างบุคลิก คุณธรรม  จริยธรรมและเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

3.       กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้นำดูแลท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1.       นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ มาตรฐานสากล

2.       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.       โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4.       ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา