ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม   น้อมนำความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมาย

 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาในฐานะที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีหน้าที่ให้บริการและให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “มุ่งเรียน  เพียรวิชา  ใฝ่หาคุณธรรม”  ยึดหลักการเป็นการศึกษาสายสามัญทั่วไป   ให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ    สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ  มุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแก่เยาวชน  เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้เรียน เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   ปี       เพื่อศึกษาต่ออีก ปี ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน  มาตรา  43   ในการจัดการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน   12  ปี  ด้วยการจัดระบบการศึกษาในชั้นเรียนตามปกติ   และสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้เรียนต่อระดับสูงขึ้น

 กลยุทธ์ของโรงเรียน

 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการบริหาร การจัดการโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง

         2. ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

         3. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

         4. ส่งเสริมรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและได้รับความเชื่อมั่น

         5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นส่วนสำคัญให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก