ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

ประวัติโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

พ.ศ. 2534

          นายสุโชค เหมือนศรี กำนันและคณะกรรมการสภาตำบลพระนอน ได้เสนอเรื่อง ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ 9 บ้านหัวครัก จำนวน 19 ไร่ 25 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษา

 

พ.ศ. 2535

นายธำรงค์ แพรนิมิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ได้ขออนุมัติกรมสามัญศึกษา เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา รูปแบบโรงเรียนสาขาจิรประวัติวิทยาคมและรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในพื้นที่เขตบริการและฝากเรียนโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

 

พ.ศ. 2536

          นายเฉลิม หงส์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ได้แต่งตั้งให้นายหิรัญ สถาพรพิบูลย์ อาจารย์ 2 ระดับ 6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคมสาขา (ตำบลพระนอน) และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้สถานที่เรียนชั่วคราวโรงเรียนวัดพระนอน ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก นายสุรชาติ เจียมตน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพระนอนและคณะครู-อาจารย์ จากโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม เดินทางมาปฏิบัติการสอน

 

พ.ศ.2537

          เนื่องจากสถานที่เรียนไม่เพียงพอ สภาตำบลพระนอน โดยนายเดโช เหมือนศรี กำนันตำบลพระนอน ได้ขอใช้อาคารที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครสวรรค์ จำกัด และชุมชนจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 3 ห้องเรียนเป็นที่ทำการเรียนการสอน และกรมสามัญศึกษาจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรมาประจำ จำนวน 2 อัตราและรับนักเรียนเพิ่มเป็น 3 ห้องเรียน

 

พ.ศ. 2538

          นายวิจารย์ ภักดีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ได้มีนโยบายให้เร่งการขอใช้ที่ดินในการจัดสร้างโรงเรียน โดยให้ย้ายโรงเรียนเข้ามาในพื้นที่ขอจัดตั้งที่สาธารณะประโยชน์หนองตาคำ หมู่ 9  บ้านหัวครัก ตำบลพระนอน โดยสภาตำบลพระนอนและชุมชนได้จัดสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 4 ห้องเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดงบประมาณจำนวน 209,000 บาท ขุดสระขนาด 80x60 เมตร และปรับบริเวณสร้างถนน จัดสร้างสนามกีฬาฟุตบอล เทพื้นคอนกรีตสร้างสนามวอลเลย์บอล

 

พ.ศ. 2539

          นายบุญธรรม ศรีอุไร กำนันและคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ได้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจำนวน 4 ห้องเรียน การเคหะแห่งชาติร่วมกับชุมชน จัดสร้างหอกักเก็บน้ำใช้เพื่อประปาภายในโรงเรียน และจังหวัดอนุมัติเห็นชอบให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 49 ไร่ 25 ตารางวา เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา

 

พ.ศ. 2540

          กรมสามัญศึกษาจัดสรรบุคลากรช่วยราชการจำนวน 2 อัตรา 8 พฤษภาคม 2540 ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ “โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นายวิจารณ์ ภักดีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 11 กรกฎาคม 2540 คำสั่งกรมสามัญศึกษาแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนใหม่ นายหิรัญ สถาพรพิบูลย์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และงบปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน

 

พ.ศ. 2541

     กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน และจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างห้องน้ำแบบ 6 ที่นั่ง 1 หลัง

 

 

.ศ. 2542

           กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./41 (หลังคาทรงไทย) และอาคารประกอบ 7 รายการ เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

พ.ศ. 2543

           กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรบุคลากร 5 อัตรา เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับอนุมัติให้โรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

 

พ.ศ. 2544

           กรมสามัญศึกษา ได้ขยายการรับนักเรียนตามแผน 3-2-2-2-2-1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรก 1/2543 จบการศึกษา ใช้อาคารเรียน 216 ล./41 (หลังคาทรงไทย) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน สร้างสนามกีฬา เปตอง และปรับปรุงสถานที่จอดรถ

 

พ.ศ. 2546

      กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จัดสร้างโรงอาหารตามแบบ

 

พ.ศ. 2547

             วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 นายประสิทธิ์ คันซอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาคม ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียน

             ในปี พ.ศ.2551 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา

             ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนทั้งหมด 330 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ครูชาย 5 คน ครูหญิง 13 คน รวมข้าราชการครูทั้งหมด 19 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน

             การจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เป็นโรงเรียนประจำตำบลที่มีผลงานจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคมและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนในสังคม

 

พ.ศ. 2554

            วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

 

พ.ศ. 2555

             วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 นายศิลป์ชัย  เรืองยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 

พ.ศ. 2558
             วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 นางสาวณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
             
พ.ศ. 2559
              วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายบัญชา  วงศ์ซื่อ รองอำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา


พ.ศ. 2562
              วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นายปัญญา  พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา จนถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบันโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา มี

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  

2. ครู อาจารย์ 14 คน

3. ลูกจ้างประจำ 1 คน

4. ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน  

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  

6. นักเรียน 165 คน

* ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม  2562