ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 56 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1 /2556
เวลา 09.00 นาฬิกา  ครูทุกท่าน
เวลา 13.00 นาฬิกา  ครูที่ปฎิบัติหน้าที่ใน ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
02 พ.ค. 56 ถึง 13 พ.ค. 56 ครูทุกคนจัดทำแผนงาน/โครงการ/ส่งที่งานแผนงาน
ครูทุกท่านและงานแผนงาน
05 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 5 ถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
งานแนะแนวส่งเรื่องอนุมัติการเบิกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน จ่ายเงินค่ารถรับส่งนักเรียน
งานแผนงานส่งรายการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้งานพัสดุดำเนินการ
งานแนะแนว/การเงิน/พัสดุ/งานแผนงาน
06 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 6 ถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
ส่งหลักฐานเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร
ค่าเช่าบ้าน
ครูที่รับผิดชอบโครงการ ส่งบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
ครูทุกคนและงานการเงิน/งานแผนงาน
14 พ.ค. 56 ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทุกฝ่ายและแผนงาน
15 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 15 และ 25 ของทุกเดือน
งานพัสดุจ่ายวัสดุให้ครูรับผิดชอบ
งานพัสดุส่งเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ขออนุมัติจ่ายเงิน
งานพัสดุ/การเงินและครูที่รับผิดชอบโครงการ
17 พ.ค. 56 เบิกจ่ายเงินโครงการเรียนฟรี
งานพัสดุและการเงิน
20 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 20 และ 30 ของทุกเดือน
งานการเงินเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุและค่าจ้าง
งานการเงิน
21 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 2/2555) / Big Cleaning Day
ฝ่ายบริหารทั่วไป - งานอาคารสถานที่
22 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 22 และ 30 ของทุกเดือน
งานการเงินสรุปรายการรับ  รายการจ่าย  เพื่อลงบัญชี
งานการเงินและงานบัญชี
23 พ.ค. 56 ทำบุญครบรอบวันเกิดโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา / กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
บริหาร 4 ฝ่าย / งานกิจการนักเรียน
27 พ.ค. 56 ถึง 30 พ.ค. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 และขออนุมัติผลสอบ
ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 และขออนุมัติผลสอบ แก้ตัวครั้งที่ 2 ( ของปีการศึกษา 2 / 2555 )
ชุดนักเรียน สะอาด เรียบร้อย ครูผู้สอน
31 พ.ค. 56 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ( ของปีการศึกษา 2 / 2555 ) / กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ชุดนักเรียน สะอาด เรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ ( งานทะเบียน - วัดผล )
03 มิ.ย. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนพฤษภาคม 2556
งานจัดการเรียนการสอน
04 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงแก้ไข
งานบริหารหลักสูตร
07 มิ.ย. 56 สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
10 มิ.ย. 56 จัดทำรายชื่อนักเรียนฉบับจริง
งานทะเบียน
11 มิ.ย. 56 กรอกข้อมูล DATA ON WEB
ส่งข้อมูล  10 มิ.ย. 56 ส่ง สทศ.
งานสารสนเทศ
12 มิ.ย. 56 รายงานการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนประจำรายวิชา
งานวิจัย
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู / มอบทุนการศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานแนะแนว
14 มิ.ย. 56 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
25 มิ.ย. 56 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
คณะกรรมการตามคำสั่งฯ
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด / กิจกรรมวันสุนทรภู่
งานส่งเสริมทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดฯ / กลุ่มสาระฯภาษาไทย
28 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนมิถุนายน 2556
งานจัดการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ
04 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
07 ก.ค. 56 8 - 12 มิ.ย. 56 โรเนียวข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1/2556
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2556
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
15 ก.ค. 56 15 - 19 กค. 56 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
16 ก.ค. 56 ถึง 18 ก.ค. 56 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
กลุ่มงานนิเทศฯ
19 ก.ค. 56 กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แห่เทียนพรรษา
กลุ่มสาระฯสังคมฯ
24 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2556
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
29 ก.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ / กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กลุ่มสาระฯภาษาไทย / งานห้องสมุด
01 ส.ค. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนกรกฎาคม 2556 / กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
งานจัดการเรียนการสอน / งานห้องสมุด
02 ส.ค. 56 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
02 ส.ค. 56 อบรมการใช้กระดานแอคทีฟบอร์ด
ชุดสุภาพ บริษัท เออนาริส
05 ส.ค. 56 ส่งผลการเรียนซ้ำ
ครูประจำวิชา
06 ส.ค. 56 ตรวจสอบผลการสอบ แจ้งผลการสอบกลางภาคให้ผู้เรียน แก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่าน บันทึกผลใน book mark
ตรวจสอบผลการสอบ 
แจ้งผลการสอบกลางภาคให้ผู้เรียน แก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่าน  
บันทึกผลใน book mark
งานวัดผล / ครูผู้สอน
07 ส.ค. 56 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
13 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 13 - 16 สค. 56 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 56 ถึง 15 ส.ค. 56 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
กลุ่มงานนิเทศฯ
20 ส.ค. 56 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
21 ส.ค. 56 ส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
30 ส.ค. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
02 ก.ย. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนสิงหาคม 2556
งานจัดการเรียนการสอน
06 ก.ย. 56 ถึง 08 ก.ย. 56 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
11 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2556
งานวัดผล / ครูผู้สอน
15 ก.ย. 56 16 - 18 ก.ย. 56 โรเนียวข้อสอบ
งานวัดผล
16 ก.ย. 56 ครูประจำวิชาส่งเอกสารสรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
งานวัดผล
17 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
งานวัดผล
22 ก.ย. 56 23 - 27 กันยายน 2556 กิจกรรมปิดหน่วยการเรียน / ประกวดสื่อครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการและงานสื่อฯ
23 ก.ย. 56 ถึง 25 ก.ย. 56 ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2556
ครูผู้สอน / งานวัดผล
27 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
สรุปส่งงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ส่งสรุปวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556 
งานวัดผล / งานกิจการนักเรียน / งานประกันคุณภาพ
01 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือน ก.ย. 56
งานวัดผล / งานจัดการเรียนการสอน
02 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
งานวัดผล
03 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 / 2556
งานจัดการเรียนการสอน
10 ต.ค. 56 ครูประจำวิชา ส่งไฟล์ BookMark และ ป.พ. 5 (ฉบับปริ้นท์)
ครูผู้สอน
28 ต.ค. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 56 ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556
ฝ่ายวิชาการ ( งานทะเบียน - วัดผล )
04 พ.ย. 56 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 1 / 2556)
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
05 พ.ย. 56 ถึง 08 พ.ย. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 1/2556)
ครูผู้สอน
11 พ.ย. 56 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ( ของปีการศึกษา 1 / 2556 )
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 1 / 2556)
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
12 พ.ย. 56 ถึง 14 พ.ย. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 1/2556)
ครูผู้สอน
15 พ.ย. 56 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ( ของปีการศึกษา 1 / 2556 )
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
18 พ.ย. 56 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 56 กิจกรรมวันวชิราวุธ
งานลูกเสือ
29 พ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
01 ธ.ค. 56 วันเอดส์โลก
02 ธ.ค. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
งานจัดการเรียนการสอน
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
05 ธ.ค. 56 วันพ่อแห่งชาติ
11 ธ.ค. 56 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3
กลุ่มงานนิเทศฯ
27 ธ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
30 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
31 ธ.ค. 56 หยุดวันสิ้นปี
02 ม.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ / ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนธันวาคม 2556
งานลูกเสือ / งานจัดการเรียนการสอน
03 ม.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
งานลูกเสือ
06 ม.ค. 57 สำรวจข้อมูลการใช้สื่อการสอน - หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
งานสื่อฯ
07 ม.ค. 57 ถึง 09 ม.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2556
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็ก อบต.
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
13 ม.ค. 57 จัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2557
งานรับนักเรียน
14 ม.ค. 57 จัดเตรียมเอกสารการรับสมัครนักเรียน
งานรับนักเรียน
15 ม.ค. 57 จัดเตรียมเอกสารรับการรายงานนักเรียน
งานรับนักเรียน
16 ม.ค. 57 จัดเตรียมเอกสารการมอบตัวนักเรียน
งานรับนักเรียน
17 ม.ค. 57 จัดทำแบบทดสอบคัดเลือกห้องเรียน
งานรับนักเรียน
20 ม.ค. 57 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 4
กลุ่มงานนิเทศฯ
22 ม.ค. 57 ตรวจสอบผลการสอบ แจ้งผลการสอบกลางภาคให้ผู้เรียน แก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่าน บันทึกผลใน book mark
งานวัดผล / ครูผู้สอน
24 ม.ค. 57 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
31 ม.ค. 57 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 57 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนมกราคม 2557
งานจัดการเรียนการสอน
10 ก.พ. 57 ถึง 12 ก.พ. 57 กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ / ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556
งานแนะแนว / ครูผู้สอน / งานวัดผล
13 ก.พ. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการ เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
25 ก.พ. 57 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน / Best Practice / ประกวดสื่อ
ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 57 ส่งสรุปวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556
งานประกันคุณภาพ
28 ก.พ. 57 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 57 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
งานจัดการเรียนการสอน
04 มี.ค. 57 ถึง 06 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556
ฝ่ายวิชาการ / งานวัดผล
07 มี.ค. 57 ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายวิชาการ / งานแนะแนว
13 มี.ค. 57 ครูประจำวิชา ส่งไฟล์ BookMark และ ป.พ. 5 (ฉบับปริ้นท์)
ครูผู้สอน
14 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 2 / 2556)
ฝ่ายวิชาการ ( งานทะเบียน - วัดผล )
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 1/2557)
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
19 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ( ของปีการศึกษา 2 / 2556 )
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 2 / 2556)
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
20 มี.ค. 57 อนุมัติผลจบการศึกษา รอบ 1
ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 2 /2556)
ฝ่ายวิชาการ (ทะเบียน) / ครูผู้สอน
21 มี.ค. 57 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 2/2556)
ครูผู้สอน
24 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ( ของปีการศึกษา 2 / 2556 )
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
26 มี.ค. 57 อนุมัติผลจบการศึกษา รอบ 2
ฝ่ายวิชาการ (ทะเบียน)
28 มี.ค. 57 พิธีอำลาอาลัย - มอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายวิชาการ / งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
31 มี.ค. 57 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
01 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57 จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำรายวิชา
จัดทำการสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
จัดทำตารางเรียน ตารางสอน
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
ปรับปรุงห้องสำนักงาน
ซ่อม บำรุงอุปกรณ์คอมพิวเดอร์
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงของคุณครู
ครูทุกท่าน