ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57 จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำรายวิชา
จัดทำการสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
จัดทำตารางเรียน ตารางสอน
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
ปรับปรุงห้องสำนักงาน
ซ่อม บำรุงอุปกรณ์คอมพิวเดอร์
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงของคุณครู
ครูทุกท่าน
31 มี.ค. 57 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
28 มี.ค. 57 พิธีอำลาอาลัย - มอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายวิชาการ / งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
26 มี.ค. 57 อนุมัติผลจบการศึกษา รอบ 2
ฝ่ายวิชาการ (ทะเบียน)
24 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ( ของปีการศึกษา 2 / 2556 )
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
21 มี.ค. 57 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 2/2556)
ครูผู้สอน
20 มี.ค. 57 อนุมัติผลจบการศึกษา รอบ 1
ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 2 /2556)
ฝ่ายวิชาการ (ทะเบียน) / ครูผู้สอน
19 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ( ของปีการศึกษา 2 / 2556 )
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 2 / 2556)
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 1/2557)
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
14 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 2 / 2556)
ฝ่ายวิชาการ ( งานทะเบียน - วัดผล )
13 มี.ค. 57 ครูประจำวิชา ส่งไฟล์ BookMark และ ป.พ. 5 (ฉบับปริ้นท์)
ครูผู้สอน
07 มี.ค. 57 ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายวิชาการ / งานแนะแนว
04 มี.ค. 57 ถึง 06 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556
ฝ่ายวิชาการ / งานวัดผล
03 มี.ค. 57 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
งานจัดการเรียนการสอน
28 ก.พ. 57 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 57 ส่งสรุปวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556
งานประกันคุณภาพ
25 ก.พ. 57 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน / Best Practice / ประกวดสื่อ
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.พ. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการ เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
10 ก.พ. 57 ถึง 12 ก.พ. 57 กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ / ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556
งานแนะแนว / ครูผู้สอน / งานวัดผล
03 ก.พ. 57 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนมกราคม 2557
งานจัดการเรียนการสอน
31 ม.ค. 57 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
24 ม.ค. 57 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
22 ม.ค. 57 ตรวจสอบผลการสอบ แจ้งผลการสอบกลางภาคให้ผู้เรียน แก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่าน บันทึกผลใน book mark
งานวัดผล / ครูผู้สอน
20 ม.ค. 57 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 4
กลุ่มงานนิเทศฯ
17 ม.ค. 57 จัดทำแบบทดสอบคัดเลือกห้องเรียน
งานรับนักเรียน
16 ม.ค. 57 จัดเตรียมเอกสารการมอบตัวนักเรียน
งานรับนักเรียน
15 ม.ค. 57 จัดเตรียมเอกสารรับการรายงานนักเรียน
งานรับนักเรียน
14 ม.ค. 57 จัดเตรียมเอกสารการรับสมัครนักเรียน
งานรับนักเรียน
13 ม.ค. 57 จัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2557
งานรับนักเรียน
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็ก อบต.
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
07 ม.ค. 57 ถึง 09 ม.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2556
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
06 ม.ค. 57 สำรวจข้อมูลการใช้สื่อการสอน - หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
งานสื่อฯ
03 ม.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
งานลูกเสือ
02 ม.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ / ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนธันวาคม 2556
งานลูกเสือ / งานจัดการเรียนการสอน
31 ธ.ค. 56 หยุดวันสิ้นปี
30 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
27 ธ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
11 ธ.ค. 56 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3
กลุ่มงานนิเทศฯ
05 ธ.ค. 56 วันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
02 ธ.ค. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
งานจัดการเรียนการสอน
01 ธ.ค. 56 วันเอดส์โลก
29 พ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 56 กิจกรรมวันวชิราวุธ
งานลูกเสือ
18 พ.ย. 56 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ย. 56 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ( ของปีการศึกษา 1 / 2556 )
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
12 พ.ย. 56 ถึง 14 พ.ย. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 1/2556)
ครูผู้สอน
11 พ.ย. 56 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ( ของปีการศึกษา 1 / 2556 )
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (ของปีการศึกษา 1 / 2556)
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
05 พ.ย. 56 ถึง 08 พ.ย. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 1/2556)
ครูผู้สอน
04 พ.ย. 56 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 1 / 2556)
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
01 พ.ย. 56 ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556
ฝ่ายวิชาการ ( งานทะเบียน - วัดผล )
28 ต.ค. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
10 ต.ค. 56 ครูประจำวิชา ส่งไฟล์ BookMark และ ป.พ. 5 (ฉบับปริ้นท์)
ครูผู้สอน
03 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 / 2556
งานจัดการเรียนการสอน
02 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
งานวัดผล
01 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือน ก.ย. 56
งานวัดผล / งานจัดการเรียนการสอน
30 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
สรุปส่งงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ส่งสรุปวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556 
งานวัดผล / งานกิจการนักเรียน / งานประกันคุณภาพ
27 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
23 ก.ย. 56 ถึง 25 ก.ย. 56 ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2556
ครูผู้สอน / งานวัดผล
22 ก.ย. 56 23 - 27 กันยายน 2556 กิจกรรมปิดหน่วยการเรียน / ประกวดสื่อครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการและงานสื่อฯ
17 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
งานวัดผล
16 ก.ย. 56 ครูประจำวิชาส่งเอกสารสรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
งานวัดผล
15 ก.ย. 56 16 - 18 ก.ย. 56 โรเนียวข้อสอบ
งานวัดผล
11 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2556
งานวัดผล / ครูผู้สอน
06 ก.ย. 56 ถึง 08 ก.ย. 56 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
02 ก.ย. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนสิงหาคม 2556
งานจัดการเรียนการสอน
30 ส.ค. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
21 ส.ค. 56 ส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
20 ส.ค. 56 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
14 ส.ค. 56 ถึง 15 ส.ค. 56 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
กลุ่มงานนิเทศฯ
13 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 13 - 16 สค. 56 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
07 ส.ค. 56 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
06 ส.ค. 56 ตรวจสอบผลการสอบ แจ้งผลการสอบกลางภาคให้ผู้เรียน แก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่าน บันทึกผลใน book mark
ตรวจสอบผลการสอบ 
แจ้งผลการสอบกลางภาคให้ผู้เรียน แก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่าน  
บันทึกผลใน book mark
งานวัดผล / ครูผู้สอน
05 ส.ค. 56 ส่งผลการเรียนซ้ำ
ครูประจำวิชา
02 ส.ค. 56 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
02 ส.ค. 56 อบรมการใช้กระดานแอคทีฟบอร์ด
ชุดสุภาพ บริษัท เออนาริส
01 ส.ค. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนกรกฎาคม 2556 / กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
งานจัดการเรียนการสอน / งานห้องสมุด
29 ก.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ / กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กลุ่มสาระฯภาษาไทย / งานห้องสมุด
24 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2556
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
19 ก.ค. 56 กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แห่เทียนพรรษา
กลุ่มสาระฯสังคมฯ
16 ก.ค. 56 ถึง 18 ก.ค. 56 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
กลุ่มงานนิเทศฯ
15 ก.ค. 56 15 - 19 กค. 56 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2556
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
07 ก.ค. 56 8 - 12 มิ.ย. 56 โรเนียวข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1/2556
ฝ่ายวิชาการ (วัดผล)
04 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
01 ก.ค. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนมิถุนายน 2556
งานจัดการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ
28 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด / กิจกรรมวันสุนทรภู่
งานส่งเสริมทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดฯ / กลุ่มสาระฯภาษาไทย
25 มิ.ย. 56 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
คณะกรรมการตามคำสั่งฯ
14 มิ.ย. 56 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู / มอบทุนการศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานแนะแนว
12 มิ.ย. 56 รายงานการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนประจำรายวิชา
งานวิจัย
11 มิ.ย. 56 กรอกข้อมูล DATA ON WEB
ส่งข้อมูล  10 มิ.ย. 56 ส่ง สทศ.
งานสารสนเทศ
10 มิ.ย. 56 จัดทำรายชื่อนักเรียนฉบับจริง
งานทะเบียน
07 มิ.ย. 56 สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
04 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงแก้ไข
งานบริหารหลักสูตร
03 มิ.ย. 56 ส่งสรุปการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนพฤษภาคม 2556
งานจัดการเรียนการสอน
31 พ.ค. 56 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ( ของปีการศึกษา 2 / 2555 ) / กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ชุดนักเรียน สะอาด เรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ ( งานทะเบียน - วัดผล )
27 พ.ค. 56 ถึง 30 พ.ค. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 และขออนุมัติผลสอบ
ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 และขออนุมัติผลสอบ แก้ตัวครั้งที่ 2 ( ของปีการศึกษา 2 / 2555 )
ชุดนักเรียน สะอาด เรียบร้อย ครูผู้สอน
23 พ.ค. 56 ทำบุญครบรอบวันเกิดโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา / กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
บริหาร 4 ฝ่าย / งานกิจการนักเรียน
22 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 22 และ 30 ของทุกเดือน
งานการเงินสรุปรายการรับ  รายการจ่าย  เพื่อลงบัญชี
งานการเงินและงานบัญชี
21 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัวและขออนุมัติผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ของปีการศึกษา 2/2555) / Big Cleaning Day
ฝ่ายบริหารทั่วไป - งานอาคารสถานที่
20 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 20 และ 30 ของทุกเดือน
งานการเงินเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุและค่าจ้าง
งานการเงิน
17 พ.ค. 56 เบิกจ่ายเงินโครงการเรียนฟรี
งานพัสดุและการเงิน
15 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 15 และ 25 ของทุกเดือน
งานพัสดุจ่ายวัสดุให้ครูรับผิดชอบ
งานพัสดุส่งเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ขออนุมัติจ่ายเงิน
งานพัสดุ/การเงินและครูที่รับผิดชอบโครงการ
14 พ.ค. 56 ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทุกฝ่ายและแผนงาน
06 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 6 ถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
ส่งหลักฐานเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร
ค่าเช่าบ้าน
ครูที่รับผิดชอบโครงการ ส่งบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
ครูทุกคนและงานการเงิน/งานแผนงาน
05 พ.ค. 56 ทุกวันที่ 5 ถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
งานแนะแนวส่งเรื่องอนุมัติการเบิกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน จ่ายเงินค่ารถรับส่งนักเรียน
งานแผนงานส่งรายการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้งานพัสดุดำเนินการ
งานแนะแนว/การเงิน/พัสดุ/งานแผนงาน
02 พ.ค. 56 ถึง 13 พ.ค. 56 ครูทุกคนจัดทำแผนงาน/โครงการ/ส่งที่งานแผนงาน
ครูทุกท่านและงานแผนงาน
01 พ.ค. 56 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1 /2556
เวลา 09.00 นาฬิกา  ครูทุกท่าน
เวลา 13.00 นาฬิกา  ครูที่ปฎิบัติหน้าที่ใน ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ